Objęcie stanowiska dyrektora w kontekście odpowiedzialności za finanse placówki

Pod paragrafem

Objęcie stanowiska dyrektora, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 63 ust. 21 ustawy Prawo oświatowe, następuje z dniem 1 września, czyli z początkiem roku szkolnego. Nawet w przypadku, gdyby objęcie to nastąpiło wcześniej czy też później, choćby w wyniku odwołania dotychczasowego dyrektora, regułą jest objęcie stanowiska w ciągu roku kalendarzowego. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia finansów jednostki, bowiem szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez samorząd są jednostkami budżetowymi, zgodnie z art. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z kolei z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe rozliczają się z budżetem jednostki samorządu terytorialnego metodą budżetowania brutto, co oznacza, że pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z ust. 3 tej regulacji podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej w ustawie „planem finansowym jednostki budżetowej”. W istocie jednostka budżetowa, jaką jest szkoła czy placówka systemu oświaty, nie dysponuje w planie finansowym innymi środkami niż te, które otrzyma z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która daną szkołę czy placówkę prowadzi. W efekcie uznać można, że prawidłowe wykonywanie planu finansowego nie jest niczym innym jak elementem wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. To jednak powoduje, że zasadą stosowaną w gospodarce finansowej samorządowych jednostek oświatowych jest zasada roczności, wynikająca właśnie z powiązania planu finansowego samorządowej szkoły czy przedszkola z budżetem organu prowadzącego, czyli gminy lub powiatu. Budżet obowiązuje w danym roku kalendarzowym i podobnie w ciągu roku kalendarzowego obowiązuje plan finansowy szkoły czy przedszkola. 
Przejmując zatem prowadzenie szkoły od 1 wrześn...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy