Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

20 października 2022

NR 123 (Październik 2022)

Kontrola Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

0 730

Podobnie jak w poprzednich latach szkolnych, przedstawiony przez resort edukacji dokument ustalający kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określa również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli. Oznacza to, że szkoły, w których będzie odbywała się kontrola ze strony kuratorium, powinny w sposób szczególny zadbać o przestrzeganie wymogów prawnych w tych obszarach. Na co zatem należy zwrócić uwagę?

Zakres kontroli sprawowanej przez kuratorium oświaty

Na wstępie należy przypomnieć, że już od roku obowiązuje zmieniona definicja kontroli w rozumieniu przepisów o nadzorze pedagogicznym. Do 3 września 2021 r. przez kontrolę należało rozumieć działania, m.in. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzone w szkole w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Aktualnie obowiązuje nieco szersza definicja kontroli. Należy przez nią rozumieć działania m.in. organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole w celu oceny:

POLECAMY

  • stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
  • przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole,
  • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

Działania kontrolne są przeprowadzane przez kuratora oświaty na podstawie planu nadzoru pedagogicznego, który uwzględnia nie tylko wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, ale również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Plany te powinny określać liczbę i tematykę kontroli, w związku z czym dyrektorzy powinni w miarę możliwości zapoznać się z ich treścią a następnie przeprowadzić odpowiednie czynności pozwalające na ustalenie, czy we wskazanych przez kuratorium obszarach funkcjonowania nie występują odstępstwa od normy. Kuratoria oświaty mają obowiązek opublikowania planów nadzoru do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy plan.

Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie

Pierwszy obszar kontroli ma dotyczyć zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie (w szkołach ponadpodstawowych). Ewentualne działania kontrolne ze strony kuratorium oświaty będą zatem dotyczyły przede wszystkim spełniania regula...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy