Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

23 maja 2022

NR 121 (Maj 2022)

Koncepcja funkcjonowania szkoły

0 542

Koncepcja funkcjonowania jednostki oświatowej jest jednym z dokumentów wymaganych od kandydata przystępującego do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, ogłoszenie o konkursie wskazuje wymagane od kandydata dokumenty, w tym m.in.:

POLECAMY

 • uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 • życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenia zawierającego dane osobowe kandydata,
 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenia o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Jednym z wymaganych od kandydata dokumentów jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły. Jest to dokument istotny, na co wskazuje regulacja § 5 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym ocenie komisji konkursowej podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki. 

Co jednak istotne, poza wspomnianymi przepisami rozporządzenie nie zawiera żadnych wymagań dotyczących tego, co powinno się znajdować w uzasadnieniu i koncepcji. Kandydat sam wybiera i omawia zagadnienia, które uznaje za istotne dla funkcjonowania szkoły. Można natomiast wskazać kilka zasad, którymi należy się kierować, tworząc koncepcję. 

Koncepcja 

Ogólnie mówiąc, koncepcja jest planem działania określającym kierunki rozwoju jednostki oświatowej, priorytety i podstawowe cele jej działania, jakie powinny zostać zrealizowane w ciągu najbliższych lat pracy jednostki. Aby jednak określić kierunki rozwoju jednostki, niezbędne jest wyjście od jej aktualnej sytuacji, pozycji w rankingu szkół, diagnozy problemów, jakie są udziałem jednostki i których rozwiązanie będzie celem działania kandydata w razie jego wyboru na stanowisko dyrektora. 

Takim punktem wyjścia może być poziom kształcenia w danej szkole, który zawsze jest i celem funkcjonowania jednostki, i jak i najlepszą jej wizytówką, jeżeli szkoła ma się w tym zakresie czym pochwalić. Miarą osiągnięć szkoły może być miejsce w najrozmaitszych rankingach. Wyniki nauczania są bardzo wymierne, pozwalają na ich porównanie. W rozmaitych rankingach uwidaczniają się różnice między jednostkami, przykładowo w wynikach egzaminów maturalnych, wynikach uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Rodzice, wybierając szkołę dla swojego dziecka, oraz sami absolwenci bardzo często sugerują się wynikami egzaminów maturalnych, właśnie miejscem zajmowanym przez szkołę w rankingach oraz tym, jak absolwenci liceum radzą sobie na studiach i czy dostają się na wymarzone kierunki.

Diagnoza aktualnego stanu jednostki oświatowej może zatem być sporządzona na podstawie publicznie dostępnych danych. Koncepcja powinna zatem odpowiadać na następujące pytania:

 • Jaką pozycję zajmuje obecnie szkoła?
 • Jakie są deficyty szkoły?
 • Jakie są możliwości poprawy pozycji szkoły?
 • Jakie możliwości rozwoju posiada przedszkole i w jakim zakresie?
 • Co utrudnia rozwój szkoły?

Koncepcja odpowiadająca na te pytania i jednocześnie wyraźnie oparta o szeroką wiedzę na temat sposobu funkcjonowania danej jednostki, prawidłowo definiująca też jej deficyty, najlepiej świadczy o kandydacie.

Oczywiście można tu podnieść, że takie podejście faworyzuje kandydatów już pracujących w danej jednostce – czy to jako obecni dyrektorzy, czy też jako nauczyciele zatrudnieni w szkole, której dotyczy konkurs na stanowisko dyrektora. Będąc wewnątrz struktury organizacyjnej jednostki, mają najpełniejsze informacje na temat jakości jej pracy, można też uznać, że najlepiej wiedzą o jej deficytach. Wydaje się zatem, że kandydat niezatrudniony w jednostce, której dotyczy konkurs, jest w tym wypadku na gorszej pozycji. Można jednak wskazać argumenty przemawiające przeciwko takiej tezie.

Na marginesie warto zauważyć, że obecnie nie ma już możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły osobie, która to stanowisko aktualnie zajmuje. Możliwość taka wynikała natomiast z § 11ha ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepis ten miał zastosowanie wyłącznie do 2 września 2021 r., chcąc zatem uzyskać powierzenie stanowiska na kolejną kadencję, dyrektor musi wystartować w konkursie. Natomiast w trakcie konkursu siłą rzeczy nie będzie on szczególnie zainteresowany przedstawieniem deficytów działania szkoły w tych obszarach, na które miał bezpośredni wpływ w czasie dotychczasowej kadencji na stanowisku dyrektora. To z kolei daje innym kandydatom możliwość „wypunktowania” błędów, jakie dyrektor ewentualnie popełnił przez pięć lat sprawowania funkcji. 

Ponadto każdy kandydat ma dostęp nie tylko do publikowanych choćby w sieci danych na temat rankingów i opinii na temat szkół, ale ma dostęp do dokumentów wewnętrznych,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy