Kolejne zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Pod paragrafem

Przepisy prawne dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli ulegały zmianom w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć dużą nowelizację przepisów z maja 2016 r. czy zmiany z września 2019 r., które zostały zainicjowane przez Rzecznika Praw Dziecka. Nie wszystkie z wprowadzonych wówczas rozwiązań spotkały się z aprobatą środowiska oświatowego, w efekcie czego resort edukacji przygotował kolejne zmiany, które miałyby usprawnić sposób prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

Aktualne rozwiązania i związane z nimi problemy

W stanie prawnym obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r. przepisy przewidywały, że nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN (podstawowe obowiązki zawodowe nauczycieli). Z kolei za uchybienia przeciw porządkowi pracy (w rozumieniu art. 108 k.p.) regułą było wymierzenie kary porządkowej zgodnie z k.p. Natomiast począwszy od 1 września 2019 r., w art. 75 KN dodany został nowy ustęp 2a, który przewiduje, że kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, co tym samym zmierza do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Wątpliwości wzbudza również pojęcie „czyn naruszający prawa i dobro dziecka” jako niedookreślone i w teorii wymuszające prowadzenie postępowania wyjaśniającego (i ewentualnie dyscyplinarnego) nawet za błahe przewinienia, które jednak w opinii rodziców godziły w prawa i dobro ich dziecka. Co więcej, o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dob...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy