Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie placówką szkolną

4 kwietnia 2022

NR 119 (Marzec 2022)

Audyt dostępności architektonicznej budynku placówki oświatowej – jak zgodnie z przepisami prawa wdrażać rozwiązania techniczne, aby pomyślnie przejść certyfikację

0 547

Niemal w każdej placówce oświatowej uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową. Aby zapewnić im właściwe warunki do przebywania w budynku i do nauki, należy spełnić szereg warunków, które następnie, w wyniku audytu, doprowadzą nas do uzyskania certyfikatu dostępności. W jaki sposób zarządzać placówką, odpowiadając na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wykonanie obowiązków wynikających z tego aktu należy do jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wśród jednostek tworzących sektor finansów publicznych wymienia się m.in. jednostki budżetowe, a więc formę organizacyjno-prawną, w której – na podstawie art. 4 innego aktu, czyli ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – działają samorządowe szkoły, przedszkola i placówki. Wprost zatem wyłącznie szkoły prowadzone przez samorząd obowiązane są do realizowania wymagań określonych w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Odnosząc się do regulacji zawartej w art. 3 tej ustawy, można zauważyć, że określone w niej obowiązki należą również do:

POLECAMY

  1. innych niż jednostki budżetowe państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  2. innych osób prawnych utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli jednostki budżetowe lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  • finansują je w ponad 50%,
  • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji,
  • sprawują nadzór nad organem zarządzającym,
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Ogólnie można zatem powied...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy