Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kalendarium

7 lutego 2020

NR 100 (Luty 2020)

Kalendarium luty-marzec 2020

20
Luty Zadania
20 stycznia
do 2 lutego
Termin ferii zimowych w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim
Do 7 lutego  Przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
27 stycznia
do 9 lutego
Termin ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim
Do 10 lutego Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie ich o nich na piśmie – dotyczy egzaminu maturalnego
10–23 lutego Termin ferii zimowych w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim
Do 13 lutego Przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań – dotyczy egzaminu maturalnego
Do 17 lutego  Przekazanie do OKE w formie elektronicznej wykazu uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego
Złożenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu lub pisaniu – dotyczy egzaminu maturalnego
Przesłanie do OKE zapotrzebowania na przesłanie na płycie CD zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – dotyczy egzaminu maturalnego 
Do 20 lutego Poinformowanie OKE o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego lub braku możliwości powołania zespołu nadzorującego – dotyczy egzaminu maturalnego
20 lutego Złożenie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF 1)
Wpłata na PFRON oraz złożenie deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON (DEK–I–b)
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Do 21 lutego  Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego i zastępcy przewodniczącego tego zespołu oraz zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego w przypadku egzaminu ósmoklasisty
Do 28 lutego  Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty 


 

Marzec Zadania
Do 4 marca Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy