Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Dokumenty

Wyświetlone dokumenty : 482

Regulaminy i procedury

Zadania specjalistów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Prawa dziecka

Pobierz
Regulaminy i procedury

Przemoc wobec dziecka

Pobierz
Regulaminy i procedury

Sposób opisu wyników ewaluacyjnych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura obserwacji

Pobierz
Regulaminy i procedury

Rozliczanie godzin z art. 42

Pobierz
Regulaminy i procedury

Karta wycieczki

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin planowania i organizacji wycieczek

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin rajdu rowerowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin spływu kajakowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin wycieczki szkolnej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zgoda rodzica na udział w wycieczce

Pobierz
Regulaminy i procedury

Protokół z przeglądu budynku

Pobierz
Regulaminy i procedury

Arkusz ocen ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Informacja poradni psychologiczno-pedagogicznej dla szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Informacja szkoły dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Przykładowe dokumenty związane z inwentaryzacją w szkole

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie nauczyciela zgodności wyboru programu nauczania z podstawą programową

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zadania dyrektora w ramach monitoringu realizacji podstawy programowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Narzędzie do kontroli podstawy programowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Rejestr procedur kontroli zarządczej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zarządzenie dyrektora szkoły – kontrola zarządcza

Pobierz
Regulaminy i procedury

Przykładowa procedura wdrażania projektu edukacyjnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Przykładowa instrukcja kontroli wewnętrznej – finanse placówki

Pobierz
Regulaminy i procedury

Ankieta dla ucznia na temat szkolnego systemu oceniania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Karta oceny systemu oceniania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Instrukcja kancelaryjna

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kontrakt/umowa z rodzicami i uczniem

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Pobierz
Regulaminy i procedury

Karta audytu energetycznego budynku szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Karta indywidualnych potrzeb ucznia – wersja 2

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora

Pobierz
Regulaminy i procedury

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Załącznik do statutu – pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura powoływania zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kryteria rekrutacji w niepublicznym gimnazjum

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zasady rekrutacji w niepublicznym liceum

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zasady rekrutacji w niepublicznej szkole podstawowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura dotycząca tworzenia i działania zespołów nauczycielskich w szkole

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin zwolnień grupowych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura dotycząca wyboru podręcznika

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kontrakt pomiędzy uczniem, wychowawcą i pedagogiem

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór pisma informującego dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pobierz
Regulaminy i procedury

Tytuł wykonawczy

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zarządzenie dotyczące powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Informacja nauczyciela polonisty o specyficznych trudnościach ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Protokół kontroli pracownika na zwolnieniu lekarskim

Pobierz
Regulaminy i procedury

Sprzeciw od ukarania karą porządkową

Pobierz
Regulaminy i procedury

Upoważnienie - kontrola zwolnień lekarskich

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór pisemnej informacji nauczyciela o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie utworzenia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Tytuł wykonawczy w sprawie obowiązku szkolnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Upomnienie dyrektora w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wezwanie rodzica do wyjaśnienia przyczyn nieobecności dziecka w szkole

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek egzekucyjny w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zarządzenia kierownika placówki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór protokołu w sprawie zniszczonego dziennika lekcyjnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kontrakt pomiędzy nauczycielem stażystą i opiekunem stażu

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o wydanie opinii na temat ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o wydanie orzeczenia na temat ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór pisma dyrektora szkoły do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór wniosku dyrektora szkoły do organu prowadzącego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór wniosku rodzica do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zgody nauczyciela na dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zobowiązanie do przestrzegania instrukcji obiegu dokumentów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w szkole

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek lekarza o skierowanie pracownika na turnus rehabilitacyjny

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór umowy o przekazanie szkoły stowarzyszeniu

Pobierz
Regulaminy i procedury

Pismo pełnoletniego ucznia do dyrektora

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór uchwały o przekazaniu szkoły stowarzyszeniu

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zapisu do umów, w których zachodzi powierzenie przetwarzania danych osobowych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zawiadomienia nauczyciela o przekazaniu szkoły stowarzyszeniu

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kontrakt dotyczący systematycznego uczęszczania na zajęcia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Pismo upoważniające do zastępstwa dyrektora w czasie jego nieobecności

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura kontroli spełniania obowiązku nauki

Pobierz
Regulaminy i procedury

Upoważnienie do podania leków dziecku

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o przywrócenie stanu zgodnego z prawem

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zastrzeżenia do protokołu z kontroli straży pożarnej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zgoda nauczyciela na podanie leków dziecku

Pobierz
Regulaminy i procedury

Dekret dokumentu księgowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Przykładowa procedura kontroli dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Umowa najmu pomieszczenia/obiektu sportowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zarządzenia dyrektora placówki w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzorcowy regulamin wynagradzania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura dotycząca wydłużenia etapu edukacyjnego ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Protokół kontroli ZUS

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin zamówień publicznych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ZUS

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór oświadczenia majątkowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Informacja o przeprowadzonej loterii

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o legalności źródeł finansowania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o niekaralności

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o znajomości przepisów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o znajomości przepisów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin loterii fantowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zgłoszenie o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zgłoszenie urządzania loterii fantowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zobowiązanie wydania nagród

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin dowozu dzieci do szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Szkolna procedura wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór upomnienia dla rodziców niepłacących czesnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór wniosku egzekucyjnego o zapłatę zaległego czesnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę zaległego czesnego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom

Pobierz
Regulaminy i procedury

Szkolna procedura postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Protokół z przebiegu prac komisji kwalifikacyjnej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin pracy komisji ds. nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Pozew - odwołanie

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura postępowania rodziców podczas przenoszenia dziecka do innej placówki oświatowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Skierowanie na badania lekarskie

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór karty obiegowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Szkolna procedura – naruszenie godności nauczyciela

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór uchwały – e-papierosy w szkole

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura ubezpieczania uczniów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin przyznawania nagród dyrektora

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o przyznanie nagrody

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek o zwolnienie ze składki

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem

Pobierz
Regulaminy i procedury

Leki bez recepty – procedura postepowania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Ogłoszenie o naborze do pracy

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin naboru na wolne stanowiska

Pobierz
Regulaminy i procedury

Opis stanowiska

Pobierz
Regulaminy i procedury

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Pobierz
Regulaminy i procedury

Informacja o wynikach naboru

Pobierz
Regulaminy i procedury

Formularz nawiązania współpracy z instytucją lokalną

Pobierz
Regulaminy i procedury

Ankieta badająca samoocenę uczniów

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o pozostawaniu osoby zmarłej pod bezpośrednią opieką wnioskującego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Oświadczenie o pozostawaniu osoby zmarłej na utrzymaniu wnioskującego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór szkolnej procedury postępowania z uczniami znajdującymi się pod wpływem środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. dopalaczy)

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura postępowania w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń jest wykorzystywany seksualnie

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wykaz aktów prawnych Kodeksu karnego, na które możemy się powołać, informując o wykorzystywaniu seksualnym dziecka sąd rodzinny lub prokuraturę

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wykaz ważniejszych kompetencji wybranych instytucji wsparcia rodziny

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Propozycja zapisu praw ucznia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Propozycja zapisu w statucie szkoły informacji nt. żywienia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór wniosku do organu prowadzącego o przekazanie środków

Pobierz
Regulaminy i procedury

Ramowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w szkole

Pobierz
Regulaminy i procedury

Regulamin szkolnego sklepiku

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór decyzji administracyjnej dyrektora szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wniosek pracownika - delegacja

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura postępowania – kradzież na terenie szkoły

Pobierz
Regulaminy i procedury

Kartoteka – monitorowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

Pobierz
Regulaminy i procedury

Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu bądź będących pod opieką kuratora sądowego

Pobierz
Regulaminy i procedury

Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

Pobierz
Regulaminy i procedury

Rejestr zgłoszeń i interwencji służb zewnętrznych

Pobierz
Regulaminy i procedury

Karta udostępniania akt

Pobierz
Regulaminy i procedury

Nauczanie domowe – zestawienie informacji

Pobierz
Regulaminy i procedury

Nauczanie indywidualne - zestawienie informacji

Pobierz
Regulaminy i procedury

Opis teczki aktowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Szkolna procedura postępowania – fałszywe zwolnienia

Pobierz
Regulaminy i procedury

Spis zdawczo-odbiorczy akt

Pobierz
Regulaminy i procedury

Zarządzenie dyrektora

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura postępowania – szkoda w mieniu szkolnym

Pobierz
Regulaminy i procedury

Schemat opinii szkolnej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Umowa o współpracy z fundacją/stowarzyszeniem

Pobierz
Regulaminy i procedury

Umowa z wolontariuszem

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wzór upoważnienia do prostowania dokumentacji przebiegu nauczania

Pobierz
Regulaminy i procedury

Ulotka dla ucznia – opiekuna, przewodnika

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura przyjmowania do szkoły dziecka cudzoziemców

Pobierz
Regulaminy i procedury

Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej

Pobierz
Regulaminy i procedury

Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018

Pobierz
Regulaminy i procedury

Procedura działania e-dziennika

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji diagnozującej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz diagnostyczno-obserwacyjny

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji ucznia dla zespołu wychowawczego

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Karta monitorująca liczbę godzin

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Obszary pozwalające dyrektorowi określić stopień realizacji podstawy programowej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz samooceny dyrektora jako kierownika zakładu pracy

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz analizy dokumentów

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz WOFU

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji wspomagającej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji nauczyciela

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Obserwacja zebranie z rodzicami

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji zajęć otwartych

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz imprezy/uroczystości szkolnej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 1

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 2

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz obserwacji wspomagającej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz umiejętności ucznia

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz kontroli potrzeb dziecka

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Analiza programu nauczania

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Arkusz kontroli sposobu oceniania

Pobierz
Arkusze obserwacyjne

Zakres monitorowania pracy szkoły – przykład zestawienia

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna obserwacji

Pobierz
Listy kontrolne

Przykładowa lista kontrolna spełniania kryteriów

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna zagrożeń

Pobierz
Listy kontrolne

Zadania dyrektora w ramach monitoringu realizacji podstawy programowej

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna - ocena pracy pedagoga

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna - podsumowanie nadzoru

Pobierz
Listy kontrolne

Narzędzia do szacowania ryzyka w ramach kontroli zarządczej

Pobierz
Listy kontrolne

Kryteria oceny podręcznika do nauki języka obcego

Pobierz
Listy kontrolne

Arkusz diagnostyczny podręcznika

Pobierz
Listy kontrolne

Lista czynników ryzyka

Pobierz
Listy kontrolne

Analiza potrzeb doskonalenia nauczycieli

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna pracy zespołowej nauczycieli

Pobierz
Listy kontrolne

Analiza frekwencji

Pobierz
Listy kontrolne

Arkusz kontroli dokumentacji dydaktycznej

Pobierz
Listy kontrolne

Karta kontrolowania realizacji godzin

Pobierz
Listy kontrolne

Arkusz identyfikacji ryzyka

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna – ustawa o pracownikach samorządowych

Pobierz
Listy kontrolne

Lista pytań kontrolnych przy wyborze podręcznika

Pobierz
Listy kontrolne

Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze SPE

Pobierz
Listy kontrolne

Lista identyfikacyjna problemów adaptacyjnych

Pobierz
Listy kontrolne

Przygotowanie placówki do kontroli kuratorium oświaty – lista kontrolna

Pobierz
Listy kontrolne

Rejestr rozmów z rodzicami

Pobierz
Listy kontrolne

Bezpieczne zajęcia wychowania fizycznego – lista kontrolna

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna zagadnień podlegających ewaluacji w zakresie bezpieczeństwa

Pobierz
Listy kontrolne

Lista pytań kontrolnych – pomiar osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny

Pobierz
Listy kontrolne

Przykładowa lista kontrolna wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Pobierz
Listy kontrolne

Lista pomocy materialnej dla uczniów

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna informacji udzielanych organowi prowadzącemu

Pobierz
Listy kontrolne

Arkusz dla dyrektora – kontrola działań podejmowanych w ramach wsparcia dla ucznia innej narodowości

Pobierz
Listy kontrolne

Lista kontrolna zadań z zakresu wdrażania podstawy programowej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Zadania psychologa i pedagoga

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 1.1

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Przykładowa koncepcja pracy szkoły

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 1.2.

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 1.3.

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Karta planowania zadań

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 1.4

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram kontroli wewnętrznej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan obserwacji

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 2.1

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny plan nadzoru

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 2.2

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Rozliczanie i monitoring godzin z art. 42

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan finansowy szkoły

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 2.3.

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 2.2.

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan samokontroli realizacji podstawy programowej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Arkusz samokontroli realizacji podstawy programowej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram ewaluacji wyników egzaminów

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Narzędzia do planowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji – program wychowawczy i profilaktyczny

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji z zakresu realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 2.6

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Wykaz potencjalnych zastępstw

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 3.1

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 3.1 „Projekt edukacyjny”

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan monitorowania realizacji podstawy programowej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 3.2

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan organizacji zajęć z doradztwa zawodowego – szkoła ponadgimnazjalna

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 3.3

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan inwentaryzacji w placówce

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 3.4

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny Plan Nauczania dla gimnazjum

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny Plan Nauczania dla klas IV-VI

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny Plan Nauczania dla liceum

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny Plan Nauczania dla technikum

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny Plan Nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan działań poewaluacyjnych

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji „ System oceniania funkcjonujący w szkole wspiera rozwój ucznia”

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan osiąganych umiejętności

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Przykładowy plan działań dyrektora w zakresie nadzoru nad zespołami ds. SPE

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram poprawy efektywności wychowania

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram działań dyrektora w związku z organizacją ppp

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji do wymagania 2.5

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Warsztat dla uczniów „Tolerancja – sztuka życia z innymi”

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Projekt ewaluacji – działania promocyjne szkoły

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Ogłoszenie o naborze nauczyciela

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Scenariusz zajęć wychowawczych - Cyberprzemoc

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Warsztat dla szkoły podstawowej. Uczymy się rozpoznawać dobry, zły i potajemny dotyk

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjalistów - molestowanie

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Scenariusz zajęć wychowawczych – Prawa seksualne

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Przykładowy harmonogram współpracy przedszkola i szkoły

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Arkusz diagnozy umiejętności dziecka

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Indywidualny program nauczania

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Plan pracy składnicy akt

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną – zestawienie informacji

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 (propozycja)

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram realizacji szkolnego programu zapobiegania wagarom na rok szkolny 2014/2015 (przykładowe zapisy)

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Harmonogram prac nad dokumentacją szkolną

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Zadania wynikające z rekomendacji ewaluacyjnych

Pobierz
Plany i harmonogramy pracy

Przykładowy układ planu nauczania

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta informacyjna dla rodziców - wycieczka szkolna

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta analizy wyników ewaluacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Przykład sprawozdania ogólnego z kontroli wewnętrznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta analizy wyników sprawdzianu i egzaminów

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z oceny podręcznika i programu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie - ewakuacja

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz podsumowania działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz podsumowania działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Gotowe narzędzia do analizy wyników egzaminów

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie dyrektora z trzech lat

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z ewaluacji dla rady pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wykaz zadań poewaluacyjnych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zestawienie form udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności biblioteki

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Raport z ewaluacji pracy zespołu wychowawczego

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zestawienie form udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań sporządzanych w placówkach oświatowych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań przygotowywanych w placówkach oświatowych oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ocena efektywności udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Protokół oceny dokumentacji do zniszczenia

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych

Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych
Pobierz
Raporty i sprawozdania

Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego

Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego
Pobierz
Raporty i sprawozdania

Informacja dyrektora dotycząca sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Tabela określająca kwalifikacje nauczycieli

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Zakres obowiązków dyrektora szkoły

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór imiennego upoważnienia głównego księgowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór wypowiedzenia w trybie art. 23 ust. 1 pkt 5

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Propozycja wniosku o zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór pisma w sprawie informacji o pracownikach korzystających z obrony zakładowej organizacji związkowej

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór porozumienia zmieniającego treść umowy o pracę

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór przeniesienia w stan nieczynny

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór rozwiązania stosunku pracy z artykułu 20 KN

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę 2

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór pisma o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela i zmniejszeniu wynagrodzeń

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór rozwiązania stosunku pracy w razie niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Rezygnacja dyrektora ze stanowiska

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór pisma stwierdzającego wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Oświadczenie członka komisji kwalifikacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Zaświadczenie o odbyciu stażu

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Informacja o wydłużeniu stażu dla nauczyciela kontraktowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Informacja o brakach we wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Informacja o prawie wglądu oraz prawie do wypowiedzenia się

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Informacja o warunkach zatrudnienia

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Ocena dorobku zawodowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wniosek do Rady Rodziców o wystawienie opinii o nauczycielu

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wykaz kadry pedagogicznej dotyczący kwalifikacji nauczycieli

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Zaświadczenie dyrektora dla nauczyciela

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wniosek o przywrócenie terminu

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór dokumentu powierzenia obowiązków głównego księgowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Zakres obowiązków – główny księgowy

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór odpowiedzi dyrektora na wniosek o wykorzystanie urlopu szkoleniowego w późniejszym terminie

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór wniosku o udzielenie niewykorzystanego urlopu szkoleniowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego – do 15 września

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Ogłoszenie o naborze księgowej

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Potwierdzenie wyrażenia zgody na wykorzystanie urlopu okolicznościowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór skierowania nauczyciela na badania profilaktyczne

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Informacja zakładowej organizacji związkowej

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Rozwiązanie stosunku pracy z art. 20 KN

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wypowiedzenie warunków umowy o prace z art. 20 KN

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Formularz dla rodziców – Przyjęcie kandydata do szkoły

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór zarządzenia o zastępstwie dyrektora

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór 1: Opinia w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór 2: zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora.

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór decyzji o przeniesieniu w stan nieczynny

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Wzór decyzji o przywróceniu do pracy

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Angaż dla pracownika niepedagogicznego bez premii regulaminowej

Angaż dla pracownika niepedagogicznego bez premii regulaminowej
Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Angaż dla pracownika niepedagogicznego z premią regulaminową

Angaż dla pracownika niepedagogicznego z premią regulaminową
Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Przykłady wzorów pism związanych z przeniesieniem służbowym nauczyciela

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Karta badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Pobierz
Dokumentacja kadrowa

Analiza potrzeb doskonalenia nauczycieli

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Pytania do analizy i oceny programu nauczania

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla rodziców – praca z klasą

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów „Czy potrafię się uczyć?”

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Arkusz badania opinii uczniów na temat wybranego przedmiotu

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Arkusz miesięcznej analizy wyników

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Arkusz badania opinii uczniów na temat przedmiotu

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla ucznia – zajęcia pozalekcyjne

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla rodziców – zachowania niepożądane w szkole

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów – zachowania niepożądane w szkole

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla ucznia – atmosfera w szkole

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla nauczycieli - wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów - lepszy nauczyciel

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów – ocena zajęć

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta o dopalaczach

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta diagnozująca dla uczniów - „Moje problemy z uczeniem się”

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Realizacja programu wychowawczego profilaktycznego – wywiad z nauczycielem

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego – wywiad fokusowy z uczniami

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Analiza szkolnego systemu oceniania – ankieta dla uczniów

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Arkusz sprawdzania predyspozycji zawodowych

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców – bezpieczeństwo w szkole

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz ankiety dla uczniów – bezpieczeństwo w szkole

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta skierowana do uczniów klas IV-VI

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz ankiety dla uczniów – bezpieczeństwo w szkole

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Analiza stopnia opanowania badanych umiejętności uczniów

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla nauczycieli do samooceny

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Arkusz badania opinii uczniów na temat wybranego przedmiotu

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Pytania związane ze stopniem opanowania przedmiotu

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Wykorzystanie TIK na zajęciach – ankieta dla nauczyciela

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Wykorzystanie TIK na zajęciach – ankieta dla ucznia

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów – motywacja

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla rodziców na temat komunikacji ze szkołą

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z fobią szkolną

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla Rady Pedagogicznej

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta diagnozowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami ucznia z wadą słuchu

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów - moje postawy

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów klas V-VI i gimnazjum – palenie

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - palenie

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta – zaburzenia lękowe

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Arkusz analizy planu dydaktycznego w ramach nadzoru

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla nauczyciela – aktywizacja uczniów

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Autotest dla ucznia

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Test dla ucznia nt. stereotypów

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz wywiadu dla nauczycieli

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla nauczycieli – działania promocyjne placówki

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Projekt ewaluacji – technologie informacyjno – komunikacyjne

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla ucznia - TIK

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów na temat uzależnień

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla nauczyciela „TIK w pracy zawodowej nauczyciela”

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta ewaluacyjna skierowana do rodziców ucznia - obcokrajowca

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta ewaluacyjna skierowana do ucznia - obcokrajowca

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne z uczniem

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz diagnozy środowiska rodzinnego ucznia

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla rodziców - Ocena oferty edukacyjnej

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta dla uczniów - Ocena oferty edukacyjnej 2

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Ankieta – zainteresowania uczniów

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Schemat rozmowy dyrektora z rodzicami cudzoziemskiego ucznia

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Diagnoza sytuacji w Radzie Pedagogicznej - pytania

Pobierz
Ankiety i kwestionariusze

Diagnoza sytuacji w Radzie Pedagogicznej - odpowiedzi

Pobierz
Inne

Profil członka zespołu ds. ewaluacji

Pobierz
Inne

Katalog dopalaczy

Pobierz
Inne

Ankieta dla nauczycieli - wspomaganie rozwoju ucznia

Pobierz
Inne

Odwołanie od decyzji wydanej przez organ I instancji do organu II instancji

Pobierz
Inne

Schemat porządkowania informacji o uczniu

Pobierz
Inne

Przemówienie dyrektora na zakończenie roku szkolnego

Pobierz
Inne

Przemówienie dyrektora na zakończenie roku szkolnego 2

Pobierz
Inne

Formularz do prezentowania dobrej praktyki

Pobierz
Inne

Zasady współpracy z rodzicami

Pobierz
Inne

Przemówienie dyrektora na Wigilię szkolną

Pobierz
Inne

Zabawy rozładowujące napięcie dla dzieci z ADHD

Pobierz
Inne

Scenariusz szkoleniowej Rady Pedagogicznej

Pobierz
Inne

Karta pracy – wynalazki

Pobierz
Inne

Ulotka dla rodziców dotycząca uzależnień

Pobierz
Inne

Ulotka dla rodzica ucznia z niską samooceną

Pobierz
Inne

Wykaz stron internetowych przydatnych podczas pracy z cudzoziemcem

Pobierz
Inne

Miniściąga jakich wzrotów używać podczas rozmowy oceniającej

Pobierz
Inne

Informacja dla rodziców – dostosowanie sprawdzianu i egzaminów

Pobierz
Inne

Ulotka dla ucznia, który kieruje zaczepne zwroty o charakterze seksualnym

Pobierz
Inne

Ulotka dla ucznia przystępującego do sprawdzianu lub egzmianu

Pobierz
Inne

Deklaracja praw seksualnych wg WHO

Pobierz
Inne

Ulotka dla uczniów - integracja

Pobierz
Inne

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH – WNIOSEK MINISTERSTWO KULTURY

Pobierz
Inne

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH – WNIOSEK MINISTERSTWO KULTURY

Pobierz
Inne

Wzór protokołu kontroli trzeźwości pracownika

Pobierz