Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Mikoś-Korzeń Magdalena

Reforma edukacji − transformacja systemu kształcenia zawodowego

Ustawa Prawo oświatowe ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 11 stycznia 2017 r. wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., jednak zmiany przewidywane przez ustawę w zakresie przekształcenia systemu szkół mają kilkuletni termin realizacji. Kilka lat zajmie bowiem odejście od dotychczasowych form kształcenia zawodowego i wprowadzenie nowych szkół branżowych I i II stopnia oraz zreformowanych szkół policealnych i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Zgodnie z art. 161 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, dnia 1 września 2017 r. tworzy się szkołę branżową I stopnia, co dotyczy zarówno placówek szkolnych nowo tworzonych, jak również dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, które w tym terminie ulegną przekształceniu w branżową szkołę I stopnia. W tym przypadku do przekształcenia dochodzi poprzez powzięcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w przedmiocie przekształcenia jej w branżową szkołę I stopnia. Przekształcenie to musi nastąpić w terminie do 30 listopada 2017 r.

W związku z powstaniem nowego typu szkoły zawodowej (szkoły branżowej) stopniowemu wygaszaniu ulegną dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe. W dniu 1 września 2017 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w następnych latach kolejne klasy zasadniczej...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 89% treści

  • Sytuacja dyrektorów i wicedyrektorów szkół w związku z reformą oświaty − kluczowe aspekty

  • Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

Podstawowy

Podsumowanie pracy placówki za rok szkolny 2016/2017

Jakie działania należy podjąć, aby sposób dokonywania oceny efektów działalności placówki mo
Podstawowy

Kwalifikacje nauczycieli szkół po reformie oświaty

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa MEN planuje wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. nowych przepisów wykonawczych w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Dla niektórych nauczycieli wymogi z...