Dołącz do nas

Monitor Dyrektora Szkoły

Autor Lesińska Joanna

Organizacja zastępstw w szkołach

Krótkotrwałe lub nieprzewidziane nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów wymuszają na dyrektorach szkół konieczność wyznaczenia innej osoby do poprowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na zaplanowanych zajęciach z uczniami, którzy nie mogą pozostać bez nadzoru nauczyciela. Natomiast potrzeba zapewnienia dłuższego zastępstwa może oznaczać konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby na czas określony.

Uregulowanie prawne zatępstw

Odrębne regulacje dotyczące organizacji zastępstw obowiązują w szkołach samorządowych oraz prowadzonych przez inne organy. Pierwszej grupy nauczycieli dotyczą przepisy art. 35 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), definiujące pojęcie doraźnych zastępstw jako godziny przydzielone powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, których realizacja nastę...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści